Algemene voorwaarden


 Algemene voorwaarden HeKo CV.

 

Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het afsluiten van een serviceabonnement en/of onderhoudscontract.

 

Artikel 2: Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het bedrijf: HeKo CV gevestigd te Apeldoorn.
 2. Klant: degene, die een contract/abonnement met het bedrijf heeft afgesloten.
 3. Installateur: HeKo CV (E.V. de Kooning)
 4. Abonnement: de overeenkomst tussen klant en het bedrijf die het bedrijf verplicht tot het verrichten van onderhoud en het oplossen van storingen volgens de bij het abonnement behorende productomschrijving.
 5. Onderhoud: Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een toestel en/of randapparatuur overeenkomstig de onderhoudssystematiek van de fabrikant en volgens de bij het abonnement behorende productomschrijving.
 6. Storing: Een gebrek aan het toestel en/of randapparatuur, of een onderdeel daarvan, waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is.
 7. Service: Het geheel aan handelingen, behorende bij het uitvoeren van onderhoud en het verhelpen van storingen.
 8. Materiaalkosten: Kosten, die aan een klant in rekening worden gebracht voor materialen, die niet in het abonnement zijn inbegrepen.
 9. Toestel: Een apparaat ten behoeve van verwarming , warmwaterbereiding en/of mechanische afzuiging, etc.
 10. Toestelonderdelen: Alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden.
 11. Randapparatuur: Onder randapparatuur worden de volgende apparaten respectievelijk onderdelen, niet tot het toestel behorend, verstaan: het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de radiatorkra(a)n(en), de merk gebonden thermostaat, etc. voor zover van toepassing.

 

 

 

Artikel: 3: Voorwaarden voor het sluiten van een abonnement

 1. Het toestel en/of de randapparatuur respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, van de klant dienen ten tijde van het sluiten van het abonnement in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren, één en ander ter beoordeling van HeKo CV.
 2. Het toestel en/of de randapparatuur dienen te voldoen aan de Gaskeurvoorschriften en de voorschriften van de fabrikant.

Het toestel dient te zijn aangesloten overeenkomstig de voorwaarden Nen 1010 en Nen 1078.

 1. Het toestel en/of de randapparatuur dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is het bedrijf niet verplicht tot het sluiten van een abonnement over te gaan.
 2. Het bedrijf kan in overleg met de klant het toestel en/of de randapparatuur respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, alvorens het abonnement ingaat, op kosten van de (toekomstige) klant eerst controleren en zo nodig saneren op kosten van de klant.

 

Artikel 4: Tarieven

 1. Alle door HeKo CV genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeldt, per jaar inclusief BTW. De tarieven kunnen door het bedrijf worden gewijzigd.
 2. Indien HeKo CV een tariefsverhoging vaststelt welke meer is dan de landelijke index in de branche, de indexering op basis van de tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS, zal het bedrijf de verhoging tenminste 30 dagen voor de verhoging aankondigen
 3. Als aankondiging geldt een kennisgeving, geplaatst in één of meer dag- of weekbladen die in het gebied waarin HeKo CV werkzaam is verspreid worden, dat de tarieven zijn gewijzigd en bij het bedrijf ter inzage liggen en aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn.
 4. Indien een klant een tariefsverhoging conform lid 2 van dit artikel niet accepteert, kan hij het abonnement opzeggen mits dit schriftelijk en voor de ingangsdatum van de tariefsverhoging geschiedt.

 

 

 

 

 

Artikel 5: Verplichtingen van het bedrijf

 1. HeKo CV zal de met de klant overeengekomen werkzaamheden naar verwachting uitvoeren.
 2. HeKo CV zal in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien er reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het abonnement, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.
 3. Van de in het kader van het abonnement verrichte werkzaamheden, zal een werkstaat worden opgemaakt, die door de klant voor akkoord moet worden ondertekend.
 4. Werkzaamheden buiten het kader van het abonnement zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Ook deze werkzaamheden worden op de werkstaat, als bedoeld in het vorig lid, vermeld.

 

Artikel 6: Onderhoud

 1. Het abonnement omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onderhoud aan het toestel en/of randapparatuur dat volgens de onderhoudssystematiek van de fabrikant van het toestel dient te worden uitgevoerd. Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door het bedrijf worden afgeweken.
 2. Het onderhoud per toestel geschiedt periodiek op basis van het soort en type toestel, met in acht neming van algemeen in de branche geaccepteerde normen voor het veilig en doelmatig laten functioneren van het toestel.

 

Artikel 7: Storingen

 1. HeKo CV is in geval van storingen 24 uur per dag bereikbaar.
 2. Ingeval van storingen aan een toestel en/of randapparatuur zal het bedrijf binnen 24 uur na de melding van de storing trachten de storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.
 3. Bij storingen die onder de garantiebepalingen vallen van een installateur en/of fabrikant dient de klant het garantiebewijs te tonen aan de medewerker van HeKo CV. Indien de klant het garantiebewijs niet kan tonen, is de klant de kosten van het verhelpen van de storing aan het bedrijf verschuldigd.
 4. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan HeKo CV vallen buiten het abonnement.
 5. In geval van onterechte storingsmeldingen kan HeKo CV voorrijkosten in rekening brengen.

 

 

Artikel 8: Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient HeKo CV in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde elektra, gas en water ter beschikking te stellen. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het toestel en/of de randapparatuur, waaraan gewerkt moet worden, voor de medewerker van het bedrijf goed toegankelijk is.
 2. De klant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat HeKo CV, nadat een afspraak is gemaakt ter verhelping van een storing en/of het uitvoeren van onderhoud, ook daadwerkelijk toegang tot het pand waarin het toestel is geplaatst verkrijgt. Indien de klant hiermee in gebreke blijft, is HeKo CV gerechtigd het gebruikelijke voorrijdtarief in rekening te brengen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de klant de service alsnog te laten verrichten.
 3. Indien de klant het toestel vervangt dient hij dit melden aan HeKo CV. Het lopende abonnement wordt na een ‘nul’ beurt voortgezet.

 

Artikel 9: Betaling en kosten

 1. De aan HeKo CV op grond van de Overeenkomst toekomende bedragen dienen jaarlijks middels overschrijving te worden voldaan. Het abonnementsgeld wordt gefactureerd in de maand dat het onderhoud is uitgevoerd. In overleg kan er ook per kwartaal gefactureerd worden. HeKo CV is bevoegd de facturering uit te besteden aan een derde.
 2. De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het abonnement zullen apart in rekening worden gebracht door middel van een aparte nota.
 3. Indien het abonnement ingaat voor de 16e van de maand gaat de verplichting tot betaling in op de eerste dag van die maand. Indien het abonnement ingaat op de 16e of later van de maand gaat de verplichting tot betaling in op de 1e van de volgende maand.
 4. Een nota dient door de klant te worden voldaan binnen 10 dagen na factuurdatum.
 5. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen wordt door HeKo CV een aanmaning verzonden verhoogd met administratiekosten.
 6. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht HeKo CV zich van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het abonnement, ontheven, totdat alsnog wordt betaald.
 7. Kosten welke door HeKo CV worden gemaakt om nog openstaande nota’s te incasseren zijn te allen tijde voor rekening van de klant. Bij niet tijdige betaling worden openstaande nota’s, verhoogd met de wettelijke rente.
 8. Het niet-gebruiken van het toestel, alsmede het niet goed functioneren van het toestel, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het toestel indien de elektriciteits-, water- en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook, is onderbroken.

 

Artikel 10: Duur en einde van het abonnement

 1. Een abonnement gaat in op het tijdstip dat door HeKo CV en klant is overeengekomen en geldt voor een periode van een jaar. Het abonnement wordt vervolgens stilzwijgend voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij of totdat de klant het abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.
 2. Het abonnement kan door de klant slechts tegen het einde van een contractjaar worden opgezegd op voorwaarde dat zulks schriftelijk geschiedt en de klant een opzegtermijn van één maand in acht neemt. Indien aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan zal de opzegging niet geldig zijn.
 3. Ingeval de klant verhuist vervalt het abonnement automatisch op de dag van verhuizing, mits de verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld aan HeKo CV, m.u.v. indien de verhuizing valt in genoemde periode van een jaar.
 4. HeKo CV is ten alle tijde gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen indien de klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
 5. De klant is ten alle tijde gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen indien HeKo CV aantoonbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid/schade

 1. HeKo CV is aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in de WA-polis van het bedrijf. Dit bedrag zal tenminste Euro 1.000.000 bedragen.
 2. HeKo CV is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is HeKo CV aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leiding lekkage, of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet.
 3. HeKo CV is niet aansprakelijk voor schade indien de klant het bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere onderhoud uit te voeren.
 4. De klant vrijwaart HeKo CV voor claims van derden.

 

 

Artikel 12: Overmacht

Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

 

Artikel 13: Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomsten tussen HeKo CV en de klant is Nederlands recht van toepassing
 2. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2015.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden serviceabonnementen HeKo CV VOF”.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en liggen bij het bedrijf ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eigendom van HeKo CV VOF en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gewijzigd en / of vermenigvuldigd.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen door het bedrijf worden gewijzigd.
 7. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden zal het bedrijf zorg dragen voor kennisgeving conform artikel 4 lid 3.